Buy Now

Ameresco 10M – 10W

£73.40
Buy Now

Ameresco 20J-V – 20W

£101.95
Buy Now

Ameresco 30J-V- 30W

£142.75
Buy Now

Ameresco 40J-V – 40W

£167.26
Buy Now

Ameresco 50J-V – 50W

£178.45
Buy Now

Ameresco 90J-V- 90W

£316.15

Alpex Solar

AL40 – 40W

Buy Now

Alpex Solar

AL40A – 40W

£85.96

Alpex Solar

AL50 – 50W

Alpex Solar

AL80 – 80W

Buy Now

Alpex Solar

AL100 – 100W

£145.96

Alpex Solar

AL125 – 125W

Buy Now

Alpex Solar

AL135 – 135W

£196.96
Buy Now

Alpex Solar

AL200 – 200W (24V)

£237.50
Buy Now

SpectraLeisure – 75W

 £119.95
Buy Now

SpectraLeisure – 110W

 £130.00
Buy Now

SpectraLeisure – 150W

 £169.96
Buy Now

Spectra PERC-S 30W

£73.45
Buy Now

Spectra PERC-S 65W

£125.95
Buy Now

Spectra PERC-S 85W

£139.60
Buy Now

Spectra PERC-S 110W

£157.45
Buy Now

Spectra PERC-S 150W

£204.70
Buy Now

Spectra PERC-S 220W

£251.95
Buy Now

Demonstration – Solar Panel

£12.95
Buy Now

A+ Life Solar Panel 7.5W

£40.96
Buy Now

Solar Cell 3.3V 150mA

£19.96
Buy Now

Solar Cell 7.5V 150mA

£25.96